Commissie Stevens

In november 2004 hebben minister Zalm en staatssecretaris Van Gennip een onafhankelijke ondernemersklankbord voor de regeldruk (de Commissie Stevens) geïnstalleerd. De commissie heeft als taak praktijkervaringen van ondernemers over hinderlijk regels te verzamelen en gevraagd of ongevraagd concrete voorstellen te doen aan het kabinet voor aanpassing van wetten en regels. De commissie is opgericht voor een periode van 2 jaar. De oprichting van dit klankbord is aangekondigd in de kabinetsnota “Meer ruimte voor ondernemers door minder lasten” (april 2004) over vermindering van administratieve lasten. Voorzitter van de commissie is prof. dr. Leo Stevens, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van 6 belangrijke economische sectoren (chemie, metaalindustrie, elektrotechniek, detailhandel, financiële dienstverlening en podiumkunsten/vrije tijd).

Commissie Stevens

De commissie heeft voorts tot taak de samenhang tussen de verschillende aspecten van regeldruk voor bedrijven te belichten en de activiteiten van andere op dit terrein werkzame commissies en werkgroepen te coördineren en te stimuleren. De commissie zal het kabinet voorstellen doen die leiden tot op bedrijfsniveau voelbare verminderingen van de regeldruk. De commissie zal in dat verband onder andere aansluiten bij de doorstart van het Meldpunt Strijdige Regels en actief de samenwerking zoeken met projecten als “vermindering van administratieve lasten”. De commissie wil als eerste aanspreekpunt voor de ondernemer optreden en ervoor zorgen dat klachten in de juiste fora worden opgepakt.

De Commissie Stevens is haar werkzaamheden gestart met een aantal gesprekken met sleutelfiguren in ondernemend Nederland en ervarings- en materiedeskundigen op het terrein van de regeldruk in bepaalde sectoren. Deze gesprekken zijn vastgelegd in de startnotitie van juni 2005. Zo heeft de commissie een eerste beeld gekregen hoe in algemene zin de regeldruk in Nederland beleefd wordt. Zij heeft daartoe een zestal domeinen afgebakend. Per domeinveld wordt een verslag opgemaakt en een rapport samengesteld.

Een belangrijk instrument van de commissie is het organiseren van bijeenkomsten met ondernemers om bepaalde aspecten van de regeldruk of de situatie in bepaalde sectoren te bespreken. Daarbij zullen de meest hinderlijke wetten en regels en mogelijke oplossingen worden geïnventariseerd. Ook hierbij wordt de domeinbenadering gekozen. De eerste twee van deze bijeenkomsten zijn reeds georganiseerd en waren gericht op het domein van de financiële dienstverlening en het domein van de industrie. In het voorjaar van 2006 wordt het domein van de detailhandel aangepakt en in het najaar van 2006 is het domein podiumkunsten en horeca aan de beurt. De commissie zal haar werkzaamheden begin 2007 afronden met een eindrapport dat tijdens een ondernemersbijeenkomst aan de opdrachtgevers zal worden aangeboden.

> meer informatie


> rapporten